Baleset-, betegség- és  poggyászbiztosítás

Jelen szabályzati pontok a Classic, Premium és Privileg segítségnyújtás és biztosítás valamint a Kiegészítõ Balesetbiztosítás feltételeit együttesen tartalmazzák. Azoknál a pontoknál, ahol a Classic, Premium, Privileg, a Kiegészítõ Balesetbiztosítás vagy Sportbaleset és sporteszközbiztosítás feltételei megegyeznek, ez külön nem kerül megjelölésre, a termékek feltételeinek eltérõ pontjait a termékek nevei jelzik.
I. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK
1. A QBE ATLASZ Biztosító Zrt. (továbbiakban: Biztosító) a biztosítási szerzõdés alapján arra vállal kötelezettséget, hogy a biztosítási díj megfizetése ellenében, a szerzõdésben felsorolt - külföldön felmerült káresemények kapcsán (kiegészítve a kindulási helytôl az országhatárig történô folyamatos utazásnál a baleseti halál kockázatával) - alábbi segítségnyújtási és biztosítási szolgáltatásokat nyújtja:
Classic, Prémium Privileg
- Egészségügyi segítségnyújtás és biztosítás - Egészségügyi segítségnyújtás és biztosítás
- Utazási segítségnyújtás és biztosítás - Utazási segítségnyújtás és biztosítás
- Balesetbiztosítás - Balesetbiztosítás
- Kiegészítõ Balesetbiztosítás - Sportbaleset és sporteszközbiztosítás
(csak külön díjfizetés ellenében) (csak külön díjfizetés ellenében)
- Sportbaleset és sporteszközbiztosítás (csak külön díjfizetés ellenében)
- Poggyászbiztosítás (Classic, Prémium, Privileg esetében)
- Jogvédelmi segítségnyújtás és biztosítás (Prémium, Privileg módozatnál)
- Személyi felelôsségbiztosítás (Privileg módozatnál)
2. Hogyan jön létre a biztosítási szerződés?
Biztosítás kizárólag a szerzôdéskötés idôpontjában Magyarországon tartózkodó személy részére, az utazás megkezdése elôtt, bankkártyás díjfizetés ellenében köthetô meg. A Biztosító a biztosítási díj beérkezését követôen kötvényt állít ki. Egy kötvényen maximum négy fô - együttutazó családtag szerepelhet - amennyiben azonos lakcímen megtalálhatók. E biztosítás azonos idôre csak egyszer köthetô. A biztosítás nem hosszabbítható.
3. Mikor lép életbe és meddig hatályos a biztosítás?
A biztosítás maximum 365 napra köthetõ. A Biztosító kockázatviselése - kizárólag Magyarország területén kívül
- legkorábban a díj megfizetését követõen azonnal- ebben az esetben a kiállítás idejét (óra, perc) is fel kell tüntetni a kötvényen -, vagy a szerzôdô által meghatározott késôbbi nap 0. 00 órájakor kezdôdik és a díjjal kiegyenlített utolsó nap 24. 00 órájáig tart. A kockázatviselés kezdete a kötvény kiállításának keltétôl számított maximum 180. nap lehet.
Az a biztosítás, amelyet a Biztosított külföldi tartózkodása során kötött úgy, hogy a biztosítás megkötésekor nem tartózkodott Magyarországon, érvénytelen. Az így kötött biztosítás alapján semmilyen térítés nem jár, a Biztosító kockázatban nem áll. Az így kötött biztosítás díja visszajár.
Kiegészítõ Balesetbiztosításkor (csak Classic és Prémium módozathoz köthetõ): a biztosítás hatálya megegyezik a Classic vagy Prémium biztosítási kötvényen feltüntetett érvénytartammal. A kockázatviselés a menetrend szerint vagy Magyarországon bejegyzett utazási iroda megrendelése alapján közlekedõ repülõgépbe, vonatba, buszba, hajóba történõ beszállással kezdõdik és annak elhagyásáig tart.
Classic módozathoz csak Classic, Prémium módozathoz csak Prémium kiegészítõ balesetbiztosítás köthetõ.
Kiegészítõ Sportbaleset és sporteszközbiztosítás: az utazás idõtartama alatt - kizárólag a megkötött Classic, Prémium
vagy Privileg biztosítással együttesen, annak kezdete és lejárta közötti idõben sporttevékenység során.
CLASSIC, PREMIUM és PRIVILEG SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉS BIZTOSÍTÁS szabályzata
Elektronikus úton kötött kiegészítõ Balesetbiztosítással és Sportbaleset és sporteszköz biztosítással bekövetkezett sportbaleseteknél a Biztosító szolgáltatása megegyezik a Classic, Prémium vagy Privileg balesetbiztosítási
szolgáltatásaival, attól függõen, hogy mely módozat került megkötésre. A sporttevékenységek sorából kizárásra kerül az expedíciós hegymászás, barlangászat, sziklamászás, auto-motor-sport, búvárkodás (az amatõr
könnyûbúvárkodás kivételével).
Elektronikus úton kötött és 30 napnál hosszabb idôtartamra szóló szerzôdés esetén a Biztosító kockázatviselése csak akkor veszi kezdetét a fenti idôpontban, ha az ajánlattétel során a Biztosított kifejezetten hozzájárul a biztosítási szerzôdés teljesítésének azonnali megkezdéséhez. Ennek hiányában a Biztosító kockázatviselése a 4. pontban meghatározott felmondási határidô lejártát követô nap 0. 00 órakor veszi kezdetét, feltéve, hogy a Biztosított nem élt a felmondás jogával.
4. A biztosítás felmondása
A Biztosított az elektronikus úton kötött és 30 napnál hosszabb idôtartamra szóló biztosítási szerzôdést, a biztosítási kötvény kézhezvételétôl számított 14 napon belül, indokolási kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondhatja. A felmondási jogot határidôben érvényesítettnek kell tekinteni, ha arra vonatkozó nyilatkozatát a Biztosított a 14 napos
határidô lejárta elôtt postára adja az alábbi levelezési címre:
QBE Atlasz Biztosító Zrt.
1442 Budapest, Pf.101.
5. Ki a Szerződő?
Szerzõdõ az a személy, aki a Biztosított(ak) javára a biztosítási szerõdést megköti, és a díjat megfizeti.
Ki lehet Biztosított?
Biztosított lehet valamennyi magyar álampolgár, aki magáncélból, illetve ösztöndíjasként vagy napidíjasként, denem fizikai munkavégzés céljából külföldre utazik. Biztosított lehet továbbá, maximum 30 napra az a külföldi állampolgár, aki nem rendelkezik magyar hatóság által kiállított személyi igazolvánnyal s magyarországi tartózkodása során harmadik országba utazik vagy saját országába utazik, de rendelkezik magyar TAJ kártyával.
a) Classic, Premium módozat esetén a biztosítás hatálybalépésekor 70. életévét betöltött személy max. 90
napra, Prémium esetén 80. életévét betöltött személy maximum 30 napra, kötheti meg a biztosítást. Az ennél hosszabb idõszakra kiállított kötvény a felsô határnap után érvényét veszti.
b) Premium éves bérlet és Privileg és Privileg éves bérlet esetén Biztosított lehet a biztosítás hatálybalépésekor 70. életévét be nem töltött személy.
Ki nem lehet Biztosított?
Nem lehet biztosított a tartós külföldi szolgálatot teljesítô, külföldön tartósan munkát vállaló magyar állampolgár és vele kinttartózkodó családtagja. Az a külföldi állampolgár, akinek nincs magyar hatóság által kiállított okmánya és 30 napnál hosszabb idõre utazik külföldre, illetve az állandó lakóhelye szerinti országba szándékozik utazni. Továbbá Classic, Premium módozat esetén 90 napnál hosszabb idõtartamra az a személy, aki 70. életévét betöltötte, Premium éves bérlet, Privileg, Privileg éves bérlet esetén az a személy, aki a 70. életévét betöltötte. Amennyiben a szerzõdés e kikötései ellenére a felsoroltak valamelyikének javára megkötik a biztosítást, az érvénytelen, és a biztosítás díja visszajár.
6. Ki/k a kedvezményezett/ek?
Kedvezményezettnek minõsül/nek az(ok) a személy(ek), aki(ket) a Szerzõdõ a Biztosított írásbeli hozzájárulásával megjelöl, és a szerzõdés szerint ebben a minõségben - a 11. pontban foglaltak szerint - a Biztosító szolgáltatására
jogosult(ak).
A Kedvezményezett személye a biztosítás tartama alatt a Szerzõdõ és a Biztosított Biztosítóhoz intézett, egybehangzó írásbeli nyilatkozatával bármikor megváltoztatható.
7. Mely országokban nyújt a Biztosító vagy a szabályzatban, valamint a tájékoztatóban feltüntetett segítségnyújtó partnere, az Assist-Card International (továbbiakban: Partner) segítségnyújtási szolgáltatásokat és biztosítást?
A biztosítás Magyarország kivételével a világ összes országára érvényes, de a Biztosító és Partnere a segítségnyújtási szolgáltatásokat az alábbi országokban garantálja: Algéria, Amerikai Egyesült Államok, Andorra, Argentína, Aruba, Ausztria, Ausztrália, Azerbajdzsán, Bahama-szigetek, Barbados, Belgium, Bolívia, Bonaire, Brazilia, Bulgária, Chile, Ciprus, Costa Rica, Curacao, Csehország, Dánia, Dél-afrikai Köztársaság, Dél-Korea, Dominika, Egyiptom, El Salvador, Equador,Észtország, Fehéroroszország Finnország, Franciaország, Fülöp-szigetek, Görögország, Guatemala, Hollandia, Honduras, Hong Kong, Horvátország, Indonézia, Írország, Izland, Izrael, Japán, Jordánia, Kanada, Kazahsztán, Kirgizisztán, Kolumbia, Kenya, Kína, Kuba, Lengyelország, Lesotho, Libanon, Lichtenstein, Litvánia, Lettország, Luxemburg, Macao, Malájzia, Maldív-szigetek, Marokkó, Mauritius, Mexikó, Moldávia, Monaco, Nagy-Britannia, Nicaragua, Németország, Norvégia, Olaszország, Oroszország, Örményország, Panama, Paraguay, Peru, Portugália,Puerto Rico, Románia, San Marino, Spanyolország, Sri Lanka, Svájc, Svédország, Szaud-Arábia, Szerbia, Montenegro, Szváziföld, Szingapúr,Szíria, Szlovákia, Szlovénia, Tahiti, Tajvan, Thaiföld, Törökország, Tunézia,Új-Zéland, Ukrajna, Uruguay, Venezuela, Vietnám
8. Mi a biztosítás többszöri megkötésének korlátozása?
Biztosítás és a Kiegészítõ Baleset- vagy Sport-balesetbiztosítás azonos idõre csak egyszer köthetõ. Amennyiben a Biztosított e kikötés ellenére mégis több biztosítással rendelkezik, úgy a Biztosító a térítést csak egyszeresen nyújtjaés ezzel egyidejûleg, a Biztosító által esetlegesen kötött ugyanilyen vagy más feltételû baleset-, betegség-, pogygyászbiztosítás
díját visszafizeti.
9. Hogyan történik a biztosítási díj meghatározása?
a) A biztosítási díj az alapdíjnak, az Európán kívüli pótdíjnak és a 65 év felettiek pótdíjának, valamint az alkalmazható kedvezménynek (Classic, Prémium) a végösszege.
- Az alapdíj az alábbi idõtartamok meghatározásával kerül kiszámításra:
1 és 3 nap közötti kinttartózkodási idõtartamra 3 napos díj (Classic esetében 1 napos biztosítás is köthetô, 1 napos díjjal) 4 és 365 nap közötti kinttartózkodási idõtartamra napi díj
- Európán kívüli országokba utazóknak az alapdíj 50%-a számítandó fel pótdíjként, (Jelen biztosítás szempontjából pótdíjmentes még Törökország és Oroszország teljes területe, Kanári-szigetek, Málta, Ciprus és Madeira, Egyiptom és Tunézia ).
- a Biztosító kockázatviselésének kezdetekor a 65. életévüket betöltött ügyfeleknek az alapdíj 100%-a számítandó fel pótdíjként,
- alkalmazható kedvezmény:
Classic és Prémium módozat esetén a kockázatviselés kezdetekor a 18. életévét be nem töltött személyek részére a díj 50%-a.Ebben az esetben a kártérítési összeg a limitált szolgáltatások maximum 50%-a lehet. Privileg módozat esetén nem vehetõ igénybe, és csak Kiegészítõ Sport-Balesetbiztosítás köthetõ.
b) Premium éves bérlet és Privileg éves bérlet esetén a biztosítási díj: 365 napra szóló éves díj.
c) A Kiegészítõ Balesetbiztosítás díja: egyszeri, Classic vagy Prémium díjtételû, kedvezmény és pótdíj nélküli díj.
Classic utasbiztosításhoz, csak Classic módozatú Kiegészítõ Balesetbiztosítás köthetõ.
Prémium utasbiztosításhoz csak Prémium módozatú Kiegészítõ Balesetbiztosítás köthetõ.
d) Kiegészítõ Sportbaleset és sporteszközbiztosítás díja:
1 és 3 nap közötti kinttartózkodási idõtartamra 3 napos alapdíj,
4 és 365 nap közötti idõtartamra az alapdíj és további napok napidíj szorzatának összege.
A biztosítás teljes (egyszeri) díja nem haladhatja meg a 125.000.- Ft (azaz egyszázhuszonötezer forint) összeget.
10. Hogyan lehetséges a díjvisszatérítés?
a) Az utazás elmaradása esetén a kockázatviselés kezdete elõtt a biztosítási kötvények teljes áron visszaválthatók, feltéve, ha a díjvisszatérítési igényét a Szerzôdô/ Biztosított elektronikus levélben a Biztosító felé bejelentette. Ennek alapján a Biztosító a biztosítási kötvényt érvényteleníti, s a biztosítás díját visszatéríti.
b) -részben felhasznált kötvények visszatérítése a biztosítás tartamán belül: a biztosítási kötvények részvisszatérítése a Szerzôdô/Biztosított által elektronikus levélben történt értesítés idôpontját követô nap 0. 00 órájától lehetséges.
Ebben az esetben a Biztosító kockázatviselése az elektronikus levél kézhezvételét követô nap 0. 00 órától megszûnik. Az 1- 3 napra kötött biztosítás nem téríthetô vissza, a 3 napot meghaladó biztosítás díjának visszatérítése a fel nem használt napok figyelembevételével, de legkorábban a 4. naptól lehetséges.
c) Classic és Prémium Kiegészítõ Balesetbiztosítás vagy Classic, Prémium, Privileg Kiegészítõ Sportbaleset és sporteszközbiztosítás díja csak a kockázatviselés kezdete elõtt téríthetõ vissza , feltéve, ha a díjvisszatérítési igényét a Szerzôdô/ Biztosított elektronikus levélben a Biztosító felé bejelentette..
d) Junior módozat esetén az elsõ 90 nap díjából visszatérítés nem lehetséges. A további biztosítás díjból visszatérítés csak a meg nem kezdett hónapokra jár. Lejárt kötvény nem téríthetô vissza. Amennyiben a Biztosított igénybe vette a biztosítási szolgáltatások valamelyikét, díj visszatérítési igénnyel nem élhet.
Ha elektronikus úton kötött és 30 napnál hosszabb idôtartamra szóló biztosítás esetén a Biztosított a 3. pontban foglaltak szerint hozzájárult ahhoz, hogy a Biztosító kockázatviselése már a 4. pont szerinti felmondási határidô lejárta elôtt megkezdôdjék, és a szerzôdés létrejön, utóbb azonban - a 14 napos határidôn belül - felmondja a szerzôdést, úgy a Biztosító jogosult felszámítani az ajánlattétel és a felmondás között eltelt idôre esô kockázatviselés arányos ellenértékét. A Biztosító ilyen esetben a Biztosítottnak visszajáró pénzösszeget a felmondás kézhezvételétôl számított legkésôbb 30 napon belül köteles visszafizetni.
11. Ki jogosult a szolgáltatásokra?
Amennyiben a Szerzõdõ és a Biztosított a szerzõdés megkötése elõtt másképpen nem rendelkezik, a biztosítási szerzõdésben foglalt és a Biztosítottat még életében megilletõ balesetbiztosítási összegeket, valamint a poggyászbiztosítási károkat a Biztosító a Biztosított részére téríti.
Amennyiben a Szerzõdõ a 6. pontban foglaltak szerint nem jelöl Kedvezményezettet, a Biztosított baleseti halála esetén nyújtandó balesetbiztosítási összegre a Biztosított örököse(i) jogosult(ak).
A baleseti és poggyászkártérítés kifizetése kizárólag forint fizetõeszközben a mindenkori devizajogszabályok figyelembevételével történik.
Egyéb szolgáltatásokat a Biztosító a Biztosított vagy a 24., 26., 27., 34., 35.,39., pontban meghatározott személyek részére nyújtja.
12. Mely esetekben mentesül a Biztosító a szolgáltatások kifizetése alól?
A Biztosító mentesül a károk kifizetése alól, ha:
- a Biztosított elmulasztja a biztosítási esemény elôírásoknak, megfelelõ bejelentését, illetve a szükséges felvilágosítás megadását és emiatt lényeges körülmények kideríthetetlenné válnak,
- a Biztosított megsérti a közlésre és a változás bejelentésére irányuló kötelezettségét és az elhallgatott, illetve be nem jelentett körülmény közrehatott a biztosítási esemény bekövetkeztében,
- a kárt jogellenesen, szándékosan vagy súlyos gondatlanul a Biztosított, a Biztosítottal, közös háztartásban élõ hozzátartozója okozta,
- valamint Classic, Premium és Privileg módozat esetén a Biztosító mentesül a károk kifizetése alól, ha a Biztosított:
- Európán kívüli országba utazik és az Európán kívüli pótdíjat nem fizette meg kivéve a kalkulált biztosítás esetén,
- a kockázatviselés kezdetekor a 65. életévét betöltötte, és a 65 éven felüliek pótdíját nem fizette meg, kivéve a kalkulált biztosítás esetén,
- a kockázatviselés kezdetekor a 70. életévét betöltötte és 90 napnál hosszabb idõre kötötte meg a biztosítást,
a 91. naptól mentesül a Biztosító, illetve , Premium módozat esetén ha 80. életévét betöltötte és 30 naprál hosszabb idôre kötötte a biztosítást, a 31. naptól mentesül a Biztosító.
- a kockázatviselés kezdetekor a 18. életévét betöltötte és a kedvezményes díjtétellel kötötte meg a biztosítást,
- a szerzõdéskötés idõpontjában nem tartózkodott Magyarország területén,
Premium éves bérlet, Privileg, Privileg éves bérlet esetén a Biztosító mentesül a károk kifizetése alól, ha a Biztosított
- a kockázatviselés kezdetekor a 70. életévét betöltötte,
- egyszeri kinttartózkodásának idõtartama meghaladja a 30 napot,
- a szerzõdéskötés idõpontjában nem tartózkodott Magyarország területén,
- elmulasztja a biztosítási esemény elõírásoknak megfelelõ bejelentését, és emiatt lényeges körülmények kideríthetetlenné válnak.
13. Melyek a biztosításból kizárt kockázatok?
A biztosításból kizárásra kerülnek:
- a felmerült nem vagyoni károk,
- a Biztosított által harmadik személynek okozott károk,
- a közlekedési társaság utazási feltételeinek megszegésébõl bekövetkezett események,
- veszélyes sportok, nevesítve expedíciós hegymászás, hegyvidéki túrázás, amennyiben azt speciális segédeszközökkel folytatják, továbbá az a túra is, mely 3500 méteres magasság felett történik.
Barlangászat, sziklamászás, autó-motorsport, mélytengeri búvárkodás.
Kiegészítô sportbaleset és sporteszköz biztosítás megkötése nélkül versenyszerûen ûzött valamennyi sporttevékenység.
Kiegészítô sportbaleset és sporteszköz biztosítás nélkül végzett vadvizi evezés, quad, jetski, vontatott tengeri
banán, bungee jumping, paplanernyôzés, canyoning, hidrospeed, tengeri kajak, tengeri vitorlázás, motoros és
motor nélkül légijármûvel utazás ( kivéve az elôírt hatósági engedéllyel üzemelô légijáratok utazásait ) hobbybúvárkodás
40 méternél mélyebben.
- kizárásra kerülnek továbbá a fel nem sorolt sporttevékenységek, akkor ha a kiegészítõ sportbiztosítás megkötését a biztosított elmulasztotta.
- a Biztosító vagy a Partnere által felkért szolgáltató által okozott orvosi mûhibákból eredõ felelõsségi károk,
- azon károk, melyek olyan külföldi állampolgár Biztosítottnál következtek be, aki az állandó lakhelye szerinti országba utazik.
A kockázatviselés köre nem terjed ki továbbá :
- más biztosítással már fedezetbe vont károkra,
- a hasadó anyagok robbanásából, a nukleáris reakcióból, radioaktív sugárzásból, továbbá ionizáló és lézersugárzásból eredô károkra,
- az olyan felelôsségre, kárigényre vagy perre, amely tényleges, állítólagos, fenyegetôen közelgô vagy meglévô „elektromágneses sugárzás” kibocsátásából, felszabadításából, kiszabadulásából vagy generálásából illetve elektromos vezetékekbôl, berendezésekbôl vagy bármely másfajta olyan energiából vagy elektromosságból történô „elektromágneses sugárzásnak” való kitettségbôl ered, amely a levegôben, az ûrben, a légkörben, a talajban vagy a vízben ténylegesen vagy állítólagosan kimutatható,
- az adminisztratív vagy szabályozó eljárások költségeire, „elektromágneses sugárzás” vagy „elektromágneses sugárzásnak” való kitettség megszûntetésének vagy csökkentésének vagy meghatározásának költségeire,
- az olyan kötelezettségekre, melyek kármegosztásból, valamint az egyetemleges felelôsség alapján fennálló megtérítési kötelezettségbôl származnak és a fenti a) és b) pontokból eredô személyi sérülés, anyagi kár vagy költség miatt következtek be.
- az olyan felelôsségre, kárigényre vagy perre, amely bármely ellenôrzésbôl, utasításból, ajánlásból, figyelmeztetésbôl vagy tanácsból ered, amelyeket a fenti a) és b) pontokkal kapcsolatban adtak vagy kellett volna adni.
Jelen biztosítási szerzôdés értelmében az „elektromágneses sugárzás” magában foglalja a mágneses energiát, hullámokat, mezôket vagy erôket, amelyeket elektromos töltés, áram, frekvencia, energia vagy erô gerjesztett, termelt, osztott szét, továbbított vagy tartott fenn, ugyanakkor nem korlátozódik csak ezekre.
Jelen biztosítási szerzôdés szövegezésében, feltételeiben foglalt bármely ezzel ellenkezô értelmû rendelkezéssel szemben, jelen biztosítás fedezetébôl kizártak az alábbiak által közvetlenül vagy közvetetten okozott, azokból eredô, vagy azokkal kapcsolatosan keletkezô veszteségek, károk, illetve bármilyen jellegû költségek és kiadások, tekintet nélkül arra, hogy azok elôfordulásához vagy a veszteség bármilyen egyéb folyamatához bármely egyéb ok vagy esemény, akár ezzel egyidejûleg hozzájárul-e:
- háború, megszállás, külföldi ellenségek cselekedetei, ellenségeskedések vagy háborús cselekmények (függetlenül attól, hogy hivatalosan hadat üzentek vagy sem), polgárháború, felkelés, forradalom, lázadás, polgári zavargás, beleértve ennek felkeléssé növekedését is, katonai vagy bitorló hatalom; vagy biológiai vagy vegyi fertôzés rakéták, bombák, gránátok, robbanóanyagok.
Jelen biztosítási szerzôdés értelmében terrorista cselekmény alatt azt a cselekményt értjük, amely magában foglalja, de nem korlátozódik bármely személy vagy személyek csoportja által elkövetett erô vagy erôszak és/vagy azzal való fenyegetés alkalmazására, cselekedjen az vagy azok önállóan vagy bármely szervezet vagy kormány nevében vagy azzal kapcsolatban akár politikai, vallási, ideológiai vagy etnikai céllal vagy okból kifolyólag, beleértve a kormányra gyakorlandó befolyásolást és/vagy a nyilvánosság, vagy a nyilvánosság valamely részének megfélemlítését.
Kivéve a terrorcselekményekkel kapcsolatos sürgôsségi baleseti ellátást, ha az adott célország a biztosítási idôszak kezdetén nem szerepel a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma honlapjának listáján, amely tartalmazza a kiutazás szempontjából nem javasolt országokat (lásd: www.kulugyminiszterium.hu-konzuli információk ).
Jelen biztosítási szerzôdés nem nyújt fedezetet azon bármely jellegû, közvetlen és következményi károkra, veszteségekre, költségekre vagy kiadásokra sem, melyeket az ellenôrzési, megelôzési cselekmények okoztak, ilyen cselekményekbôl származnak vagy ilyen cselekményekkel kapcsolatba hozhatók vagy bármely módon összefüggésbe hozható a fenti (1) és/vagy (2) ponttal.
Amennyiben a Biztosító szerint, valamely káresemény, veszteség, költség vagy kiadás, jelen kizárás értelmében nem fedezett, akkor ennek ellenkezôjének bizonyítása a Biztosítottat terheli.
14. Mi a Biztosított feladata káresemény bekövetkezésekor?
A Biztosított feladatai:
- a káreseményével kapcsolatban felmerült minden tényrõl, adatról a Biztosítót vagy Partnerét tájékoztassa,
- a kárt a lehetõségekhez képest elhárítsa, illetve csökkentse és ennek során a Biztosító vagy Partnere útmutatását kövesse,
- kárigényét - a szerzõdésben szabályozott bejelentési kötelezettségének is eleget téve - a hazaérkezést követõ 15 napon belül bejelentse,
- a Biztosító számára minden olyan vizsgálatot engedélyezzen, melyek a káresemény okaira, a kár mértékére és a kártérítés nagyságára vonatkoznak.
15. Mikor esedékes a kárkifizetés?
A Biztosító a jogosult részére fizetendõ kártérítést a biztosítási szerzõdésben meghatározott összeghatároknak
megfelelõen a kárrendezéshez szükséges összes dokumentum (az utolsó dokumentum) beérkezését követôen 15 napon belül téríti meg. Amennyiben a Biztosító a kárt megtérítette, õt illetik meg azok a jogok, amelyek a Biztosítottat illették meg a kárért felelõs személlyel szemben, kivéve, ha ez a Biztosítottal közös háztartásban élõ hozzátartozó.
1
6. Mikor évülnek el a kártérítési igények?
A jelen szabályzatból eredõ igények a biztosítási esemény bekövetkezésétõl számított 2 év alatt évülnek el.
17. Titoktartási kötelezettség és a személyes adatok kezelésére vonatkozó tudnivalók
Biztosítási titok minden olyan - államtitoknak nem minôsülô -, a biztosító, a biztosításközvetítõ, a biztosítási szaktanácsadó rendelkezésére álló adat, amely a biztosító, a biztosításközvetítõ, a biztosítási szaktanácsadó egyes ügyfeleinek (ideértve a károsultat is) személyi körülményeire, vagyoni helyzetére, illetve gazdálkodására vagy a biztosítóval kötött szerzõdéseire vonatkozik.
Az ügyfél egészségi állapotával összefüggõ adatokat a biztosító a Bit. 155. § (1) bekezdésében meghatározott célokból, az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésérõl szóló 1997. évi XLVII. törvény rendelkezései szerint, kizárólag az érintett írásbeli hozzájárulásával kezelheti.
A biztosító, a biztosításközvetítõ és a biztosítási szaktanácsadó ügyfeleinek azon üzleti titkait jogosult kezelni, amelyek a biztosítási szerzõdéssel, létrejöttével, nyilvántartásával, a szolgáltatással összefüggnek. Az adatkezelés célja csak a biztosítási szerzõdés megkötéséhez, módosításához, állományban tartásához, a biztosítási szerzõdésbõl származó követelések megítéléséhez szükséges, vagy az e törvény által meghatározott egyéb cél lehet.
A fenti bekezdésben meghatározott céltól eltérõ célból végzett adatkezelést a biztosító, a biztosításközvetítõ és a biztosítási szaktanácsadó csak az ügyfél elõzetes hozzájárulásával végezhet. A hozzájárulás megtagadása miatt az ügyfelet nem érheti hátrány és annak megadása esetén részére nem nyújtható elõny.
A biztosítási titok tekintetében, idõbeli korlátozás nélkül - ha törvény másként nem rendelkezik - titoktartási kötelezettség terheli a biztosító, a független biztosításközvetítõ, a biztosítási szaktanácsadó tulajdonosait, vezetõit, alkalmazottait és mindazokat, akik ahhoz a biztosítóval kapcsolatos tevékenységük során bármilyen módon hozzájutottak.
Biztosítási titok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha
a) a biztosító, a biztosításközvetítõ és a biztosítási szaktanácsadó ügyfele vagy annak törvényes képviselõje a kiszolgáltatható biztosítási titokkört pontosan megjelölve, erre vonatkozóan írásban felmentést ad,
b) e törvény alapján a titoktartási kötelezettség nem áll fenn.
A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn:
a) a feladatkörében eljáró Felügyelettel,
b) a folyamatban lévõ büntetõeljárás keretében eljáró nyomozó hatósággal és ügyészséggel,
c) büntetõügyben, polgári ügyben, valamint csõdeljárás, illetve a felszámolási eljárás ügyében eljáró bírósággal, továbbá a végrehajtási ügyben eljáró önálló bírósági végrehajtóval,
d) a hagyatéki ügyben eljáró közjegyzõvel,
e) a Bit 157. § (2) bekezdésben foglalt esetekben az adóhatósággal,
f) a feladatkörében eljáró nemzetbiztonsági szolgálattal,
g) a biztosítóval, a biztosításközvetítõvel, a szaktanácsadóval, a harmadik országbeli biztosító, független
biztosításközvetítõ vagy szaktanácsadó magyarországi képviseletével, ezek érdekképviseleti szervezeteivel, illetve a biztosítási, biztosításközvetítõi, szaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos verseny felügyeleti feladatkörében eljáró Gazdasági Versenyhivatallal,
h) a feladatkörében eljáró gyámhatósággal,
i) az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 108. § (2) bekezdésében foglalt egészségügyi hatósággal,
j) a külön törvényben meghatározott feltételek megléte esetén a titkosszolgálati eszközök alkalmazására, titkos
információ gyûjtésére felhatalmazott szervvel,
k) a viszontbiztosítóval, valamint közös kockázatvállalás (együttbiztosítás) esetén a kockázatvállaló biztosítókkal,
l) az e törvényben szabályozott adattovábbítások során átadott adatok tekintetében a kötvénynyilvántartást vezetõ Hivatallal,
m) az állomány átruházás keretében átadásra kerülõ biztosítási szerzõdési állomány tekintetében az átvevõ biztosítóval,
n) a kárrendezéshez és a megtérítési igény érvényesítéséhez szükséges adatok tekintetében a Kártalanítási Számlát
kezelõ szervezettel, az Információs Központtal, a Kártalanítási Szervezettel és a kárrendezési megbízottal,
o) a kiszervezett tevékenység végzéséhez szükséges adatok tekintetében a kiszervezett tevékenységet végzõvel,
p) fióktelep esetében - ha a magyar jogszabályok által támasztott követelményeket kielégítõ adatkezelés feltételei minden egyes adatra nézve teljesülnek, valamint a harmadik országbeli biztosító székhelye szerinti állam rendelkezik a magyar jogszabályok által támasztott követelményeket kielégítõ adatvédelmi jogszabállyal - a harmadik országbeli biztosítóval, biztosításközvetítõvel, szaktanácsadóval szemben, ha az a) - j) és n) pontban megjelölt szerv vagy személy írásbeli megkereséssel fordul hozzá, amely tartalmazza az ügyfél nevét vagy a biztosítási szerzõdés megjelölését, a kért adatok fajtáját, az adatkérés célját és jogalapját. A k), l), m) és p) pontban megjelölt szerv vagy személy kizárólag a kért adatok fajtáját, az adatkérés célját és a jogalapját köteles megjelölni. A cél és a jogalap igazolásnak minõsül az adat megismerésére jogosító jogszabályi rendelkezés megjelölése is.
q) a feladatkörében eljáró adatvédelmi biztossal,
r) a kártörténetre vonatkozó adatra és a bonus-malus besorolásra nézve a 109/A. § (2) bekezdésében szabályozott esetekben a biztosítóval szemben, ha az a)-j), n) és r) pontban megjelölt szerv vagy személy írásbeli megkereséssel fordul hozzá, amely tartalmazza az ügyfél nevét vagy a biztosítási szerzôdés megjelölését, a kért adatok fajtáját, az adatkérés célját és jogalapját, azzal, hogy a k), l), m) és q), pontban megjelölt szerv
vagy személy kizárólag a kért aatok fajtáját, az adatkérés célját és jogalapját köteles megjelölni. A cél és a jogalap igazolásának minôsül az adat megismerésére jogosító jogszabályi rendelkezés megjelölése is.
A Bit. 157. § (1) bekezdés e) pontja alapján a biztosítási titok megtartásának kötelezettsége abban az esetben
nem áll fenn, ha adóügyben, az adóhatóság felhívására a biztosítót törvényben meghatározott körben nyilatkozattételi kötelezettség, illetve ha biztosítási szerzõdésbõl eredõ adókötelezettség alá esõ kifizetésrõl törvényben
meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség terheli.
A biztosító, a biztosításközvetítõ és a biztosítási szaktanácsadó a Bit. 157. § (1) és (5) bekezdésekben, a Bit. 156.
§-ban, a Bit. 158. §-ban és a Bit. 159. §-ban meghatározott esetekben és szervezetek felé az ügyfelek személyes adatait továbbíthatja.
A biztosítási titoktartási kötelezettség az eljárás keretén kívül az (1) bekezdésben meghatározott szervek alkalmazottaira is kiterjed.
A biztosító, a biztosításközvetítõ és a biztosítási szaktanácsadó a nyomozó hatóság, valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálat részére akkor is köteles haladéktalanul tájékoztatást adni, ha adat merül fel arra, hogy a biztosítási ügylet
a) kábítószer-kereskedelemmel
b) terrorizmussal
c) illegális fegyverkereskedelemmel, vagy
d) a pénzmosás bűncselekményével
van összefüggésben.
Designed by GOEMO.de
Új esély a gyógyulásra!
Copyright by Halihóóó Kft.   ­­­©    Minden jog fenntartva
Joao de Deus

Gyógyítás
Szent Ignác ház
Csoportos utazás
Gyakori kérdések
Magunkról
Utasaink írták
Hírlevél
Új esély a gyógyulásra!
Joao de Deus

Biztosítás
Főoldal
Vendégkönyv
Olvasnivalók
Szerződő partnerünk a
QBE ATLASZ Biztosító Zrt.
A biztosító, a biztosításközvetítõ és a biztosítási szaktanácsadó a nyomozó hatóság a „halaszthatatlan intézkedés” jelzéssel ellátott, külön jogszabályban elõírt ügyészi jóváhagyást nélkülözõ megkeresésére is köteles tájékoztatni az általa kezelt, az adott üggyel összefüggõ, biztosítási titoknak minõsülõ adatokról.
Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét a biztosító által a harmadik országbeli biztosítóhoz vagy harmadik országbeli adatfeldolgozó szervezethez (harmadik országbeli adatkezelõ) történõ adattovábbítás. Abban az esetben, ha a biztosító ügyfele (adatalany) ahhoz írásban hozzájárult, és a harmadik országbeli adatkezelõnél a magyar jogszabályok által támasztott követelményeket kielégítõ adatkezelés feltételei minden egyes adatra nézve teljesülnek, valamint a harmadik országbeli adatkezelõ székhelye szerinti állam rendelkezik a magyar jogszabályok által támasztott követelményeket kielégítõ adatvédelmi jogszabállyal.
Nem jelenti a biztosítási titok sérelmét:
a) az olyan összesített adatok szolgáltatása, amelybõl az egyes ügyfelek személye vagy üzleti adata nem állapítható meg,
b) fióktelep esetében a külföldi székhelyû vállalkozás székhelye (fõirodája) szerinti felügyeleti hatóság számára a felügyeleti tevékenységhez szükséges adattovábbítás, ha az megfelel a külföldi és a magyar felügyeleti
hatóság közötti megállapodásban foglaltaknak,
c) a jogalkotás megalapozása és a hatásvizsgálatok elvégzése céljából a Pénzügyminisztérium részére személyes adatnak nem minõsülô adatok átadása.
Az adattovábbítási nyilvántartásban szereplõ személyes adatokat az adattovábbítástól számított 5 év elteltével, a Bit. 154. § alá esõ adatok vagy az adatvédelmi törvény szerint különleges adatnak minõsülõ adatok továbbítása esetén 20 év elteltével törölni kell.
A biztosító az érintett személyt nem tájékoztatja a Bit. 157. § (1) bekezdés b), f) és j) pontjai, illetve a Bit. 157. § (5)
bekezdése alapján végzett adattovábbításokról.
A biztosító, a biztosításközvetítõ és a biztosítási szaktanácsadó a személyes adatokat a biztosítási, illetve a megbízási jogviszony fennállásának idején, valamint azon idõtartam alatt kezelheti, ameddig a biztosítási, illetve a megbízási jogviszonnyal kapcsolatban igény érvényesíthetõ.
A biztosító a létre nem jött biztosítási szerzõdéssel kapcsolatos személyes adatokat kezelhet, ameddig a szerzõdés létrejöttének meghiúsulásával kapcsolatban igény érvényesíthetõ.
A biztosító, a biztosításközvetítõ és a biztosítási szaktanácsadó köteles törölni minden olyan, ügyfeleivel, volt ügyfeleivel vagy létre nem jött szerzõdéssel kapcsolatos személyes adatot, amelynek kezelése esetében az adatkezelési cél megszûnt vagy amelynek kezeléséhez az érintett hozzájárulása nem áll rendelkezésre, illetve amelynek kezeléséhez nincs törvényi jogalap.
E törvény alkalmazásában az elhunyt személyhez kapcsolódó adatok kezelésére a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések az irányadók.
Az elhunyt személlyel kapcsolatban hozható adatok tekintetében az érintett jogait az elhunyt örököse, illetve a biztosítási szerzõdésben nevesített jogosult is gyakorolhatja.
Biztosító, biztosításközvetítõ és szaktanácsadói vállalkozás jogutód nélküli megszûnése esetén a biztosító, biztosításközvetítõi és szaktanács-adói vállalkozás által kezelt üzleti titkot tartalmazó irat a keletkezésétõl számított 60 év múlva a levéltári kutatások céljára felhasználható.
Nem lehet üzleti titokra vagy biztosítási titokra hivatkozással visszatartani az információt a közérdekû adatok nyilvánosságára és a közérdekbõl nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási kötelezettség esetén.
A biztosítási titok megtartásának kötelezettsége nem áll fenn abban az esetben, ha a magyar bûnüldözô szerv, illetôleg az Országos Rendôr-fôkapitányság - a pénzmosás megelôzésérôl szóló 2003. évi XV. törvényben meghatározott feladatkörében eljárva, vagy nemzetközi kötelezettségvállalás alapján külföldi bûnüldözô szerv, illetôleg külföldi Pénzügyi Információs Egység írásbeli megkeresése teljesítése céljából - írásban kér biztosítási titoknak minôsülô adatot a biztosítótól, amennyiben a megkeresés tartalmazza a külföldi adatkérô által aláírt titoktartási záradékot.
Személyes adatok kezelésére vonatkozó tudnivalók.
A Biztosító a biztosított (a szerzôdô) személyes adatai (beleértve a különleges adatot is) az országból - az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül - harmadik országban lévô adatkezelô vagy adatfeldolgozó részére csak akkor továbbítható, ha ahhoz a biztosított (a szerzôdô) hozzájárul, ha azt törvény lehetôvé teszi, vagy ha arról nemzetközi szerzôdés rendelkezik, feltéve, hogy a harmadik ország joga - az Európai Unió által meghatározott - megfelelô védelmet biztosít az átadott adatok kezelése során.
Az Európai Unió tagállamaiba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha a Magyar Köztársaság területén belüli adattovábbításra kerülne sor.
A biztosított (szerzôdô) személyes adatainak kezelésérôl tájékoztatást kérhet, kérheti ezen adatok helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - azok törlését is. A Biztosító, mint adatkezelô, a biztosított kérésére tájékoztatást köteles adni a biztosított (szerzôdô ) részére az általa kezelt adatokról és - a törvényben meghatározott körben - az adatkezelés körülményeirôl.
18. A fogyasztói panaszokkal foglalkozó szerv:
A társaság panaszokkal foglalkozó szervezeti egysége:
QBE ATLASZ Biztosító zrt. (1143. Budapest, Stefánia út 51.)
A társaság tevékenységével kapcsolatosan felmerülõ, esetleges panaszok esetén további panaszfórumok:
- Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (1013. Budapest, Krisztina körút 39.),
- Fogyasztóvédelmi Fõfelügyelõség (1088. Budapest, József krt. 6.),
- a biztosított (szerzõdõ, károsult, kedvezményezett, engedményes stb.) lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerint illetékes gazdasági kamara mellett mûködõ békéltetõ testület, illetõleg a Fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi CLV. törvény 28. § (2) bekezdése alapján eljárást kezdeményezõ szervezet székhelye szerint illetékes gazdasági kamara mellett mûködõ békéltetõ testület,
- Pesti Központi Kerületi Bíróság (1051. Budapest, Markó u. 25.) illetve Fõvárosi Bíróság (1051. Budapest, Markó u.
27.) (Lásd: I. 19.pont).
19. Jelen szerzõdésben nem tárgyalt kérdésekben a PTK. rendelkezései irányadóak. A szerzõdõ felek a biztosítási szerzõdésbõl származó jogviták eldöntésére perértéktõl függõen a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fõvárosi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.
Jelen szerzõdésre a mindenkor hatályos, magyar jogszabályok az irányadóak.
20. Közlési és változás bejelentési kötelezettség
A Biztosított a szerzõdéskötéskor köteles a biztosítás elvállalása szempontjából minden olyan körülményt a biztosítóval közölni, amelyeket ismert vagy ismernie kellett. A Felek megállapodhatnak, hogy a biztosított és a szerzõdõ fél a szerzõdésben meghatározott lényeges körülmények
változását megfelelô határidôn belül köteles legyen a biztosítónak írásban bejelenteni.
Ha a biztosítási szerzõdést nem a biztosított, hanem az ô javára a harmadik személy köti, a biztosítási esemény bekövetkeztéig illetve a biztosított belépéséig a díjfizetési kötelezettség a szerzõdõ felet terheli, a jognyilatkozatokat hozzá kell intézni és ô köteles a megfelelõ jognyilatkozatok megtételére.
A közlésre, illetôleg a változás bejelentésére irányuló kötelezettség egyaránt terheli a szerzôdô felet és a biztosítottat, egyikük sem védekezhet olyan körülmény vagy változás nem tudásával, amelyet bármelyikük elmulasztott a biztosítóval közölni, vagy neki bejelenteni, noha arról tudnia kellett, és a közlésre, illetõleg bejelentésre köteles lett volna.
II. EGÉSZSÉGÜGYI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉS BIZTOSÍTÁS
21. Milyen kockázati körre terjed ki az egészségügyi segítségnyújtás és biztosítás?
A Biztosító a hozzá, vagy a Partneréhez beérkezett telefonhívást követõen a Biztosított részére egészségügyi segítségnyújtási szolgáltatásokat nyújt és a felmerült egészségügyi költségeket a 21. pontban részletezett feltételek szerint átvállalja, amennyiben a Biztosított a biztosítás tartamán belül külföldön megbetegszik vagy balesetet szenved.
A Biztosító e szolgáltatásokat kizárólag sürgõs szükség esetén nyújtja.
Sürgõs szükség esete áll fenn, ha az azonnali orvosi ellátás elmaradása elõreláthatóan a Biztosított életét, illetve testi épségét veszélyeztetné vagy a Biztosított egészségében, illetve testi épségében helyrehozhatatlan károsodást okozna, úgyszintén ha a Biztosított betegségének tünetei (eszméletvesztés, vérzés, fertõzõ heveny megbetegedés, stb.) alapján, illetve baleset folytán vagy hirtelen bekövetkezett súlyos egészség károsodása miatt azonnali orvosi ellátásra szorul.
A Biztosító egészségügyi segítségnyújtási szolgáltatásai:
a Biztosító vagy Partnere
- a Biztosított tartózkodási helyére a lehetõ regrövidebb idõn belül orvost küld, vagy orvos címét bocsátja a Biztosított rendelkezésére (ehhez az kell, hogy a Biztosított vagy megbízottja telefonáljon a Biztosítónak, megadja
a Biztosított nevét, kötvényszámát, elérhetõségi telefonszámát és pontos címét, ahova az orvost kéri, vagy amelynek közelében orvoshoz szeretne menni),
- szükség esetén gondoskodik a Biztosított további egészségügyi ellátásáról, illetve megszervezi azt,
- járóképtelenség esetén megszervezi a Biztosított mentõautóval vagy taxival történõ orvoshoz vagy kórházba szállítását,
- kórházi gyógykezelés esetén (maximum 30 napig):
a) amint a kórházban lévõ beteg állapota lehetõvé teszi, a külföldi kezelés helyett a Biztosítottat - szükség esetén orvoskísérõvel vagy betegkísérôvel - Magyarországra szállítja és gondoskodik az illetékes gyógyintézetbe
történô elhelyezésérõl. Ennek idôpontját és módját a Biztosító a kezelést végzõ orvossal, egészségügyi intézménnyel történt elõzetes egyeztetés alapján határozza meg,
b) a Biztosító folyamatos kapcsolatot tart a kezelést ellátó orvossal, egészségügyi intézménnyel, vállalja, hogy folyamatosan tájékoztatja telefonon a Biztosított egy hozzátartozóját a Biztosított állapotáról.
(A PTK. 685.§. b. pontja szerint közeli hozzátartozók:
a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és neveltgyermek, az örökbefogadó-, mostoha- és nevelõszülõ, valamint a testvér, hozzátartozó továbbá: az élettárs, az egyeneságbeli rokon házastársa, a jegyes, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa.)
Biztosító egészségügyi biztosítási szolgáltatásai:
- a biztosítás kizárólag sürgôs szükség esetén, a Biztosító kockázatviselésének tartamán belül:
Classic Prémium Privileg
- megbetegedés kapcsán
felmerült költségekre összesen: 45.000,-EUR 80.000,- EUR 500.000.- EUR
- baleset kapcsán
felmerült költségekre összesen: 45.000,-EUR 85.000,- EUR 500.000.- EUR
(vagy ennek megfelelõ egyéb valuta) összeghatárig, illetve amennyiben a Biztosított a Classic vagy Prémium díjkedvezményt igénybe vette, a Biztosító a fenti összeghatárok 50%-ig nyújt fedezetet.
A fenti költségeket akkor vállalja a Biztosító, ha a Biztosított vagy megbízottja illetve az ellátást nyújtó intézmény, kezelôorvos a Biztosítótól vagy Partnerétôl egészségügyi segítségnyújtási szolgáltatást kért, vagy ha erre nem volt lehetõsége, a lehetõ legrövidebb idôn belül (de max. 24 órán belül) a Biztosítót vagy Partnerét értesítette és az a szolgáltatások igénybevételét engedélyezte.
Amennyiben az értesítés nem történt meg, a Biztosító a felmerült költségeket maximum 150,-EUR összeghatárig utólag megtéríti.
Biztosítási szolgáltatások:
- sürgôsségi orvosi vizsgálat,
- sürgôsségi orvosi gyógykezelés,
- sürgôsségi kórházi gyógykezelés (a Biztosító fenntartja magának a jogot, hogy a külföldi kórházi kezelési költségeket addig az idõpontig vállalja (maximum 30 napig), amíg a kezelõorvossal történt egyeztetés után a beteg állapota lehetõvé teszi Magyarországra történõ szállítását további gyógykezelés céljából),
- halaszthatatlan mûtét, intenzív ellátás,
- egy-, illetve kétágyas kórházi elhelyezés többletköltségei a Biztosított vagy megbízottja külön kérése alapján és a Biztosító beleegyezésével. (Prémium és Privileg módozat esetén!) A Biztosító beleegyezése nélkül igénybevett kiemelt elhelyezés költségeit a Biztosító nem téríti.
- sürgôsségi szülészeti ellátás a terhesség betöltött 28. hete elõtt,
- orvosi rendelvényre vásárolt gyógyszer költségeinek eredeti számlával igazolt utólagos megtérítése,
- mûvégtagok, mankók, rokkantkocsik és egyéb orvosi felszerélesek, készülékek, eszközök orvosi rendelvényre történô kölcsönzése,
- szemüveg - orvos által rendelt - pótlása, személyi sérülést is okozó, dokumentáltan orvosi ellátást igénylõ baleset miatt 100,-EUR összeghatárig,
- kizárólag sürgôsségi fogászati ellátás, közvetlen fájdalomcsökkentõ kezelés, legfeljebb két fogra, foganként
max. 120,-EUR összeghatárig, indokolt és szokásos - orvosválasztás nélküli - általános ellátás költségeire a szolgáltatás igénybevételének helyén érvényes átlagos orvosi díjszabások figyelembevételével.
A biztosítási eseménnyel kapcsolatban a Biztosított a Biztosítóval vagy annak megbízottjával szemben felmenti a vizsgálatot vagy kezelést végzõ orvost az orvosi titoktartás alól.
22. A kapcsolattartás és az ügyfél-tájékoztatás nyelve. A Biztosító és a Biztosított kapcsolattartása, valamint a Biztosítottak tájékoztatása magyar nyelven történik.
23. Mire nem terjed ki az egészségügyi biztosítás?
Az egészségügyi biztosítás nem terjed ki a jelen szabályzat 13. pontjában leírtakat meghaladóan:
- bármely olyan ellátásra vagy gyógyszervásárlásra, amely korábban fennálló egészségi állapot miatt vagy erre visszavezethetô okból következett be. (Korábban fennálló egészségügyi állapotnak kell tekinteni a Biztosított bármely olyan betegségét vagy egyéb egészségügyi állapotát, amely a jelen biztosítás hatályba lépését megelôzôen:
a) orvosi kezelést tett szükségessé, illetve kezelését orvos javasolta vagy
b) szükségessé tette gyógyszerek felírását, illetve szedését vagy
c) észlelhetô volt, valamint olyan tünetet eredményezett, amelynek alapján egy elvárható gondossággal eljáró
személy diagnózist, gondozást vagy kezelést keresett volna),
- olyan szolgáltatásra, amely nem szükséges a diagnózis megállapítása vagy a kezelés céljából,
- olyan szolgáltatásra, amely nem akut megbetegedés vagy baleseti sérülés miatt válik szükségessé,
- azon többletköltségekre, amelyek meghaladják az indokolt és szokásos díjat abban az országban, ahol a
Biztosított a szolgáltatást igénybe vette,
- 30 napot meghaladó kórházi kezelésekre,
- a kórházi kezelés azon többletköltségeire, amelyek abból adódtak, hogy bár orvosilag megoldható lett volna,
a Biztosított döntése miatt a Biztosító nem tudta a Biztosítottat (akár speciális módon is) további kezelés céljából
Magyarországra hazaszállítani,
- amennyiben a Biztosított vagy Megbízottja, illetve az ellátást nyújtó intézmény, kezelõorvos 24 órán belül nem
kérte a Biztosító hozzájárulását az egészségügyi ellátás igénybevételéhez, a 150,-EUR összeghatárt meghaladó károk esetében a fenti összeghatárt meghaladó költségekre,
- a Biztosító hozzájárulása nélkül történt hazaszállítás költségeire,
- az elvárható, ésszerû kockázati szint túllépése nélkül a hazatérés utánra halasztható mûtétre,
- utókezelésre, rehabilitációra,
- pszichiátriai és pszichés megbetegedések kezelésére,
- hozzátartozó által nyújtott kezelésre, ápolásra,
- napszúrás, napégés
- kozmetikai sebészetre,
- terhes gondozásra,
- a terhesség betöltött 28. hete utáni szülészeti ellátására,
- nem sürgôsségi jellegû orvosi kivizsgálásra, kezelésre,
- fizikotherápiára, akupunktúrára, természetgyógyász, illetve csontkovács által nyújtott kezelésre,
- alkoholos (0,80%o véralkoholszint feletti), illetve kábítószeres befolyásoltság miatt - vagy erre visszavezethetõ okokból - szükségessé vált orvosi, kórházi ellátásra,
- védôoltásra,
- rutin, kontroll, illetve szûrôvizsgálatokra,
- szexuális úton terjedõ betegségekre,
- szerzett immunhiányos betegségekre (AIDS), illetve ezzel összefüggô betegségekre,
- kontaktlencsére, hallásjavító eszközökre, szemüvegre (ez utóbbi, kivéve személyi sérüléses baleset esetén),
- öngyilkosság, illetve annak kísérlete, vagy a Biztosított által elkövetett szándékos bûncselekmény következtében felmerült költségekre,
- hivatásszerû fizikai munkavégzés során bekövetkezett baleset következtében felmerült egészségügyi ellátás költségeire,
- kettõnél több fog kezelésére,
- definitív fogászati ellátásra, állkapocs orthopédiai ellátásra fogszabályozásra, paradontológiai kezelésekre, fogkõeltávolításra,
foggyökérkezelésre, fogpótlásra, fogkoronára, hídra, protézis készítésére és javítására.
- Classic módozat esetén az egy-, illetve kétágyas elhelyezés többletköltségeire
24. Hogyan történik a kárrendezés?
- Ha a Biztosított az egészségügyi segítségnyújtási szolgáltatásokat igénybe vette, és ennek eredményeként a Biztosító intézkedett a költségek átvállalásáról, a külföldi egészségügyi, gyógyító, kezelõ szerv (személy) a számlát és a biztosítási kötvényt vagy annak másolatát közvetlenül a Biztosító vagy Partnere részére nyújtja be.
- Amennyiben az egészségügyi ellátás ellenértékét a Biztosított - a biztosítási esemény elõírtak szerinti bejelentése után - a helyszínen kifizette, Magyarországra történõ visszatérését követõen a kárt a Biztosító Központi Kárrendezési
Irodája (1143. Budapest, Stefánia út 51.; tel.: (1) 460-1500; fax: (1) 460-1515) az érvényes devizarendelkezések szerint megtéríti.
Az elõzetes jóváhagyás nélkül igénybe vett egészségügyi szolgáltatások költségeit maximum 150,-EUR összeghatárig téríti meg a Biztosító.
A kárrendezés az alábbi iratok alapján történik:
- a biztosítási kötvény egy példánya,
- az ellátás sürgõsségét igazoló teljes orvosi dokumentáció, diagnózis, orvosi leírás, zárójelentés,
- külföldi orvosi, gyógyszerköltségek eredeti számlái,
- a Biztosító kérésére - esetlegesen - háziorvosi dokumentáció a kiutazást megelõzõ megbetegedésekrõl,
- és minden egyéb, a kárigény érvényesítéséhez szükséges irat,
- a Biztosító által rendszeresített és a Biztosított vagy örököse, illetve kedvezményezettje által kitöltött kárbejelentõ
nyomtatvány.
Baleset esetén ezeken kívül: a külföldön felvett hivatalos jegyzõkönyv, vagy igazolás a baleset és a sérülés megtörténtérõl, körülményeirôl, továbbá a Biztosított elhalálozása esetén boncolási jegyzõkönyv, halottvizsgálati bizonyítvány is.
Amennyiben a Biztosító a költségek átvállalását megelõzõen szükségesnek tartja további egészségügyi dokumentáció háziorvostól történõ bekérését, a dokumentáció Biztosító részére történõ átadása a Biztosított vagy hozzátartozóinak feladata. Amennyiben a kért dokumentációt a Biztosító nem kapta meg, ez esetben a kárigényt elutasítja, illetve az eseményt nem tekinti biztosítási eseménynek, kockázaton kívüliként kezeli.
III. EGYÉB UTAZÁSI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉS BIZTOSÍTÁS
Amennyiben a Biztosított a II. pontban leírt egészségügyi szolgáltatásokra jogosult, a Biztosító az alábbi kiegészítõ
szolgáltatásokat nyújtja:
25. Beteglátogatás
Amennyiben a Biztosított állapota életveszélyes, vagy 10 napnál hosszabb ideig kell kórházban maradnia, úgy a Biztosító egy, a Biztosított által megjelölt, Magyarországon bejelentett lakóhellyel rendelkezõ személy részére, az oda- és visszautazást (a Biztosító döntése alapján: saját személygépkocsi üzemanyagköltsége, vonat II. o., esetleg turistaosztályú repülõjegy) megszervezi, szállodai elhelyezést biztosít, és annak költségeit átvállalja:
Classic módozatnál: maximum 4 éjszakára 50,- EUR/éjszaka értékhatárig.
Premium módozatnál: maximum 4 éjszakára 80,-EUR/éjszaka értékhatárig.
Privileg módozatnál: maximum 7 éjszakára 120,-EUR/éjszaka értékhatárig.
Amennyiben a Biztosított a Classic vagy Prémium díjkedvezményt igénybe vette, a Biztosító a fenti összeghatárok 50 %-ig vállalja a költségeket.
A Biztosító elõzetes hozzájárulása nélkül történõ beteglátogatás költségeit a Biztosító nem téríti.
26. Telefonköltség térítése
Ha a Biztosított külföldi tartózkodása során 48 órát meghaladó sürgõsségi kórházi ellátásban részesül, és ezt a kórházi zárójelentéssel igazolni tudja, a Biztosító átvállalja a Biztosított, kórházból kezdeményezett, számlával igazolt telefonhívásait a hozzátartozókkal:
Classic Premium Privileg
Európán belül 20,-EUR 40,-EUR 120,-EUR
Európán kívül 40,-EUR 80,-EUR 160,-EUR összeghatárokig.
Amennyiben a Biztosított a Classic vagy Premium díjkedvezményt igénybe vette, a Biztosító a fenti összeghatárok 50 %-ig vállalja a költségeket.
27. Tartózkodás meghosszabbodása
Amennyiben a Biztosítottnak a kórházi elbocsátását követõen külföldi tartózkodását meg kell hosszabbítania (orvosilag indokolt esetben, vagy amennyiben a Magyarországra történõ hazautazás csak késõbbi idõpontban oldható meg), a Biztosító gondoskodik a szállodai elhelyezésrõl, és annak költségeit átvállalja:
Classic maximum 4 éjszakára 50,-EUR/éjszaka
Premium maximum 4 éjszakára 80,-EUR/éjszaka
Privileg maximum 7 éjszakára 120,-EUR/éjszaka értékhatárig.
Amennyiben a Biztosított a Classic vagy Premium díjkedvezményt igénybe vette, a Biztosító fenti összeghatárok 50 %-ig vállalja a költségeket.
A Biztosító vállalja, hogy a Biztosított kórházi tartózkodása alatt, vagy ha a kórházi elbocsátást követõen tartózkodását meg kell hosszabbítania, úgy egy vele együtt utazó hozzátartozója részére szállodai elhelyezést biztosít:
Classic maximum 4 éjszakára 50,-EUR/éjszaka
Premium maximum 4 éjszakára 80,-EUR/éjszaka
Privileg maximum 7 éjszakára 120,-EUR/éjszaka
értékhatárig és gondoskodik a Biztosítottal együtt Magyarországra történõ hazautazásának megszervezésérõl és annak költségeit (a Biztosító döntése alapján: pl. személygépkocsi üzemanyagköltsége, vonat II. o. menetjegy,
esetleg turistaosztályú repülõjegy) átvállalja. Amennyiben a Biztosított a Classic vagy Prémium díjkedvezményt igénybe vette, a Biztosító a fenti összeghatárok 50 %-ig vállalja a költségeket.
A Biztosító elõzetes hozzájárulása nélküli kinttartózkodás költségeit a Biztosító nem téríti.
28. Gyermek hazaszállítása
Amennyiben a Biztosított balesete, megbetegedése vagy elhalálozása miatt a vele együtt utazó 14 éven aluli gyermek felügyelet nélkül marad, úgy a Biztosító egy, Magyarországon bejelentett lakóhellyel rendelkezõ hozzátartozója részére megszervezi az oda- és visszautazást a gyermekért, (a Biztosító döntése alapján: pl. személygépkocsi üzemanyagköltsége, vonat II. oszt. jegy, esetleg turistaosztályú repülõjegy) és ennek költségeit vállalja, annak érdekében, hogy a gyermeket hazakísérje.
Amennyiben a Biztosított - vagy Magyarországon elérhetõ közvetlen hozzátartozó - nem nevez meg ilyen személyt, a Biztosító gondoskodik a gyermek hazaszállításáról és elhelyezésérõl. A Biztosító elõzetes hozzájárulása nélküli hazaszállítás költségeit a Biztosító nem téríti.
29. Holttest hazaszállítása
A Biztosított halála esetén a Biztosító intézkedik a holttest Magyarországra történõ szállításáról és ennek költségeit átvállalja.
A holttest hazaszállításának megszervezése érdekében a Biztosított hozzátartozójának az alábbi dokumentumokat kell a lehetõ legrövidebb idõn belül beszereznie és a Biztosító rendelkezésére bocsátania:
- születési anyakönyvi kivonat,
- házassági anyakönyvi kivonat, esetleg a házastárs halotti anyakönyvi kivonata,
- temetõi befogadó nyilatkozat,
- halál tényét igazoló okirat,
- halál okát igazoló hatósági vagy orvosi bizonyítvány,
- baleseti halál esetén boncolási jegyzõkönyv,
- baleseti halál esetén boncolási jegyzõkönyv és a halál bekövetkezése körülményeinek tisztázásához szükséges hivatalos iratok.
A Biztosító elõzetes hozzájárulása nélkül intézett hazaszállítás költségeit a Biztosító nem téríti.
30. Idõ elõtti hazautazás megbetegedés, haláleset vagy váratlan esemény miatt
Amennyiben a Biztosított Magyarországon élõ közeli hozzátartozója életveszélyes állapotban van vagy meghalt,
és arról a Biztosítót hivatalos okiratokkal (pl. kórházi orvos, igazolását telefaxon mellékelve) értesítik, a Biztosító a Biztosított számára az idõ elõtti Magyarországra történõ utazást (a Biztosító döntése alapján: pl. személygépkocsi
üzemanyagköltsége, vonat II. o. menetjegy, esetleg turistaosztályú repülõjegy) megszervezi és vállalja ennek költségeit.
Ennek feltétele, hogy a Biztosító értesítésekor a kockázatviselés tartama (érvényessége) még min. 3 nap legyen.
A Biztosító elõzetes hozzájárulása nélküli hazautazás költségeit a Biztosító nem téríti.
31. Poggyász késedelmes megérkezése
Amennyiben a Biztosított külföldi célállomásra történõ kiutazása során, amely egy légi-, vagy hajózási társasággal vagy ezek képviseletével történt-, a Biztosított poggyásza nem a poggyász feladásakor meghatározott helyre kerül és emiatt átvétele legalább 12 órát késik, a Biztosító kártalanítja a Biztosítottat, az alábbi összeghatárok szerint:
Classic Premium Privileg

12-24 óra közötti késedelem esetén 15.000,- Ft 15.000,- Ft 15.000,- Ft
24 órát meghaladó késedelem után 25.000,- Ft 40.000,- Ft 60.000,- Ft
A késés tényleges idõtartamáról a légi-, illetve hajótársaságtól vagy azok képviseletétõl hivatalos, a Biztosított nevére szóló eredeti jegyzõkönyv, a poggyász átvételérõl pedig - az idõpont pontos meghatározásával -, a Biztosított nevével feltüntetett igazolás szükséges. A kárigény benyújtásához mellékelni kell a poggyászfeladási vényt is. A késés
idõtartamát a repülõ-, illetve hajójárat érkezési idõpontja alapján kell kiszámítani. A Biztosító térítése a poggyászok számától független.
A Biztosított részére a kártérítés abban az esetben fizethetõ, ha rendelkezik a nevére kiállított fent felsorolt igazolások mindegyikével, amelyek egyértelmûen igazolják legalább egy darab poggyász általa történõ késedelmes átvételét. A térítési díj személyenként csak egy csomagra vonatkozik. (Abban az esetben is, csak egy csomagra térítünk, ha egy csomagban több személy poggyásza található.)
Amennyiben a Biztosított a Classic vagy Prémium díjkedvezményt igénybe vette, a Biztosító a fenti összeghatárok 50 %-ig vállalja a költségeket.
32. Külföldi készpénz segély megszervezése
Amennyiben a Biztosított pénzét, készpénzkímélõ fizetõeszközét ellopták, elrabolták vagy elõre nem tervezett, indokolt kiadása merülne fel (pl. nagyobb összegû gépjármû javítás költsége) a Biztosító vállalja - maximum 1600,- EUR összeghatárig -, hogy partnerhálózatán keresztül segítséget nyújt, hogy a Biztosított kiadásai fedezésére helyi fizetõeszközhöz juthasson.
Ennek feltétele, hogy a Biztosítót történt értesítést követõen, a Biztosított magyarországi megbízottja az igényelt segélynek és az átutalás bankköltségének megfelelõ forint összeget a Biztosító partnerénél befizesse.
33. Segítségnyújtás személygépkocsi hazajuttatásához (Prémium és Privileg módozat esetén!)
A Biztosító Európa területén vállalja, hogy amennyiben a Biztosított egészségügyi segítségnyújtásra és biztosításra jogosult, orvos szakmailag gépkocsivezetésre alkalmatlan, gépjármûve üzemképes és az együttutazók a gépkocsit hazavezetni nem tudják, gondoskodik a Biztosított által megnevezett személy külföldre történõ utazásáról (a Biztosító döntése alapján: pl. személygépkocsi üzemanyag költsége, vonat II. o. menetjegy, esetleg turistaosztályú repülõjegy) annak érdekében, hogy a gépjármûvet a lehetõ legrövidebb útvonalon és idôtartamon belül hazavezesse.
Amennyiben a Biztosított nem nevez meg ilyen személyt, a Biztosító gondoskodik gépjármûvezetõrõl, akinek napidíj és esetleges szállás költségeit átvállalja.
A Biztosító elõzetes hozzájárulása nélküli költségeket a Biztosító nem téríti.
34. Útlevél- és poggyászkeresés
A Biztosító a biztosítási kötvény kiadásakor kétféle címkét bocsát a Biztosított rendelkezésére:
- útlevélkeresõ címke, mely az útlevél hátoldalára ragasztandó,
- csomagkeresõ címke, mely kitöltve a Biztosított poggyászára kerül.
Amennyiben a Biztosított címkével ellátott útlevele vagy poggyásza elveszett, telefonon haladéktalanul értesíteni kell a Biztosító kötvényben feltüntetett Partnerét, a pontos tartózkodási hely és telefonszám megjelölésével.
A címkével ellátott poggyász vagy útlevél megtalálása esetén a Biztosító a Biztosítottat errõl tájékoztatja, szükség esetén gondoskodik a megadott címre történõ eljuttatásáról, de a szállítás költségei a Biztosítottat terhelik.
35. Helyettesítés megbetegedéskor hivatalos kiküldetés esetén (Prémium és Privileg módozat esetén!)
Ha a külföldi tartózkodás alatt a Biztosított sürgõsségi kórházi ellátásban részesül, és emiatt nem tudja kiküldetésének hivatalos célját teljesíteni, - amennyiben a kiküldetést elrendelõ cég egy másik munkatársat nevez meg az út hivatalos céljának teljesítésére - a Biztosító megszervezi a helyettesítõ munkatárs utazását és a közlekedés költségeit megtéríti.
A Biztosító elõzetes hozzájárulása nélküli kiutazás költségeit a Biztosító nem téríti.
36. Értesítés
A Biztosító vállalja, hogy amennyiben a Biztosítottat ért esetleges balesetrõl, megbetegedésrõl a Biztosítót értesítik, vagy errõl tudomást szerez, a Biztosított által megjelölt személyt haladéktalanul értesíti.
37. Egyéb segítségnyújtások
Ha a Biztosítottnak utazása során szállodai szobafoglalásra, bérelt gépkocsira, gépkocsijának hazaszállítására merülne fel igénye, a Biztosító partnerhálózatán keresztül - külön költség felszámítása nélkül - nyújt segítséget, de az ilyen módon kapott szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítése a Biztosított feladata.
38. További szolgáltatás Privileg módozat esetén
- Utazási késedelem
Abban az esetben, ha a Biztosított a külföldi célállomásra történõ kiutazása során, mely légi-, hajózási társasággal vagy ezek képviseletével történt és a kiadott menetrendtõl eltérõen, különbözõ okokból (pl. idõjárási viszonyok)
a repülõgép vagy hajójárat minimum 6 órát késik, a Biztosító kártalanítja a Biztosítottat, az alábbi összeghatárok szerint:
6-12 óra közötti késés esetén 15.000,- Ft
12 órát meghaladó késés esetén 60.000,- Ft
Ennek feltétele, hogy a Biztosított az utazásszervezõ vagy közlekedési társaság által meghatározott útiterv szerinti idõpontban bejelentkezett, illetve megjelent és hivatalos nevére szóló írásbeli igazolást kapott a légi-, vagy hajózási
társaságtól (vagy annak képviselõjétõl) arról, hogy a késés milyen okból, mekkora idõtartamra vonatkozott. A késés idõtartamát a repülõ-, hajójárat utazási menetrendjében foglalt idõpontja és a tényleges indulás alapján kell kalkulálni.
A biztosítás idõtartama alatt - a járatkésések számától függetlenül - térítés a fenti összeghatárok erejéig történik.
39. Hogyan történik a kárrendezés?
- A szerzõdésben elõírtaknak megfelelõen bejelentett biztosítási események kapcsán felmerült költségeket a Biztosító a szerzõdés III. fejezetében rögzített összeghatárokig közvetlenül a szolgáltatóval rendezi. Ebben az esetben a biztosítási kötvényt a Biztosítottnak a hazaérkezését követõ 5 munkanapon belül a Biztosító Assistance és Kárrendezési Osztályára be kell küldenie.
- Amennyiben a Biztosított a Biztosító elõzetes hozzájárulásával a biztosítási esemény során felmerült költségeket a helyszínen rendezte, úgy azokat a hazaérkezést követõen a szolgáltatások eredeti számlájának benyújtásával a szerzõdés III. fejezetében rögzített összeghatárokig - 15 napon belül - a Biztosító Központi és Kárrendezési
Irodája az érvényes devizarendelkezések szerint megtéríti.
IV. JOGVÉDELMI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS ÉS BIZTOSÍTÁS (Prémium és Privileg módozatoknál!), SZEMÉLYI FELELŐSSÉGBIZTOSÍTÁS (Prémium és Privileg módozatoknál!)
40. Mire nyújt fedezetet a jogvédelem?
A Biztosító - a 39. pontban foglaltak szerint - megtéríti a biztosítás hatálya alatt a Biztosítottal szemben külföldön (nem állandó lakhelye szerinti országban) szabálysértés vagy gondatlan bûncselekmény miatt indult eljárások költségeit, valamint ha a Biztosított külföldön, külföldi utazása során személyi sérüléses balesetet szenved, a Biztosítottnak kártérítési igénye érvényesítésével kapcsolatos eljárások költségeit is.
41. Meddig terjed a biztosítás fedezete?
- Ha a Biztosítottal szemben a biztosítás hatálya alatt gondatlan bûncselekmény vagy szabálysértés elkövetése miatt külföldön eljárás indul és a meglátogatott ország jogszabályai elôírják, a Biztosító gondoskodik az ôrizetbe vett vagy letartóztatott Biztosított terhére megállapított óvadék vagy hasonló biztosíték letételérôl, és a felmerülô költségek megtérítésérôl, mindösszesen 5000.- EUR összeghatárig kizárólag privileg módozat esetén.
A Biztosított védelmét ellátó külföldi ügyvéd számlával igazolt munkadíját, a meglátogatott országban szokásos és általában elfogadott ügyvédi díjszabás mértékéig a Biztosító fedezi. Ha a védelem azt igényli, a Biztosító fedezi az
ügyvéd által megbízott szakértô költségét is. Az ügyvéd és a szakértô költségeit a Biztosító 2.500.- EUR összeghatárig téríti meg Premium és Privileg módozat esetén.
- A Biztosított kártérítési igényének érvényesítésével kapcsolatos költségeit a Biztosító 2.500.- EUR összeghatárig
fedezi.
A jogvédelmi segítségnyújtás és biztosítás alapján a Biztosító által kifizetésre kerülô összes költség nem haladhatja meg a 2500.- EUR-t.
Amennyiben a Biztosított a Prémium díjkedvezményt igénybe vette, a Biztosító a fenti összeghatárok 50%-ig vállalja a költségeket.
A biztosítás az ügyvédválasztás jogát nem foglalja magában. A megfelelô védelemrôl a Biztosító Partnere útján gondoskodik.
42. Mire nyújt fedezetet a személyi felelôsségbiztosítás Magyarország területén kívül?
A Biztosító 2500 EUR erejéig a Prémium módozatnál, 4000 EUR erejéig a Privilég módozatnál a Biztosított helyett megtéríti a Biztosított külföldi utazása során, külföldön harmadik személynek okozott kárt, ha az a harmadik személynek okozott kár balesetbôl ered.
43. Mire nem terjed ki a jogvédelem?
Azon Biztosítottal kapcsolatban felmerülô költségeket a Biztosító nem fedezi:
- aki oly módon okozott kárt, hogy a gépjármûvet a tulajdonos engedélye vagy jogosítvány nélkül vezette,
- aki ellen szándékos bûncselekmény, cserbenhagyás vagy segítségnyújtás elmulasztásának gyanúja miatt folyik eljárás,
- akinek terhére pénzbüntetést, bírságot róttak ki,
- akinek kártérítési igénye a külföldi ügyvéd szakvéleménye szerint nyilvánvalóan alaptalan az eljárás, vagy bármelyik
perbeli cselekmény, jogorvoslat eredménye kilátástalan, vagy ezek várható eredménye és elôrelátható
költségterhe közt eleve kirívó aránytalanság mutatkozik,
- aki kártérítési igényét magyar természetes, vagy jogi személlyel szemben Magyarországon is érvényesítheti,
- aki munkavégzés során okozott felelôsségi kárt,
- aki oly módon okozott felelôsségi kárt, amely a Biztosítottat valamely szerzôdés kikötés miatt terheli,
- aki tudatzavarában, alkoholos, illetve kábítószeres befolyásoltsága alatt okozott kárt vagy a kár erre visszavezethetô okokból következett be,
- amelyek a Biztosított vagy Szerzôdô más biztosítása alapján megtérülnek,
- akinek korábban kötött jogvédelmi biztosítása vagy felelôsségbiztosítása az adott káreseményre fedezetet
nyújt.
44. Mikor mentesül a Biztosító?
A Biztosító mentesül fizetési kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a Biztosított kárenyhítési kötelezettségét jogellenesen, szándékosan vagy súlyosan gondatlanul megszegi.
45. Hogyan veheti igénybe ezt a szolgáltatást?
Amennyiben jogvédelmi szolgáltatás iránti igény merül fel, a Biztosított köteles errôl a legrövidebb idô alatt a Biztosítót
vagy Partnerét a szerzôdésben feltüntetett non-stop telefonszámain értesíteni. A Biztosító az értesítést követôen intézkedik a megfelelô jogvédelmi szolgáltatás nyújtásáról, a jogi képviselô kirendelésérôl.
A jogvédelmi és felelôsségbiztosítási szolgáltatás igénybevételéhez a Biztosító elôzetes hozzájárulása szükséges.
Amennyiben az eljárás során nem a Biztosító által megbízott ügyvéd jár el, vagy az ügyvéd közremûködéséhez a Biztosító nem járult hozzá, úgy a költségeket a Biztosító nem fedezi.
V. BALESETBIZTOSÍTÁS
Amennyiben a Biztosított a II. pontban leírt egészségügyi szolgáltatásokra jogosult volt, és azt a szabályzatban részletezett
feltételek szerint igénybe vette, a Biztosító az alábbiak szerint balesetbiztosítási térítést nyújt.
46. Mi minõsül balesetnek?
Balesetnek minõsül a Biztosított akaratán kívül külföldön, hirtelen fellépõ olyan külsõ behatás, amelynek következtében a Biztosított egy éven belül meghal, állandó megrokkanást, egészségkárosodást vagy 10 napot meghaladó múlékony sérülést szenved. Napsugárzás, kvarc, szolárium által okozott leégés, napszúrás, hõguta továbbá, megemelés, sérv, fagyás, öngyilkosság és annak kísérlete, valamint a hivatásszerû fizikai munkavégzés során fellépõ egészségkárosodás nem minõsül balesetnek.
47. Milyen nagyságú a balesetbiztosítási összeg?
Az egészségügyi segítségnyújtás szolgáltatásaitól, az egészségügyi biztosítás kártérítési összegétõl, és a Kiegészítõ
Balesetbiztosítástól függetlenül a Biztosító az alábbi balesetbiztosítási összegeket fizeti a biztositási kötvény érvénytartamán belül már a Magyarországon bekövetkezett baleseti halál esetén is:
Classic Premium Privileg
- baleseti halál esetén 1.800.000,-Ft 2.500.000,-Ft 6.000.000,-Ft
(kivéve terrorcselekménybôl eredô halál esetet )
- légikatasztrófa következtében baleseti halál - 4.500.000,-Ft 12.000.000,-Ft
- baleseti állandó,
teljes (100 %-os) megrokkanás esetén 2.000.000,- Ft 3.000.000,-Ft 10.000.000,- Ft
- baleseti állandó, részleges
egészségkárosodás esetén a 2.000.000,- Ft 3.000.000,- Ft 10.000.000,- Ft
az egészségkárosodás foka szerinti hányada.
- balesetbôl eredô múlékony munkaképtelenség esetén, annak orvosilag is
igazolt, folyamatos kórházi ellátás tartamára, minimum a 11. naptól,
maximum 100 napra - - napi 1.000,- Ft
Amennyiben a Biztosított a Classic vagy a Prémium díjkedvezményt igénybe vette, a Biztosító a fenti összeghatárok 50 %-ig nyújt fedezetet.
További szolgáltatás Classic és Prémium Kiegészítô Balesetbiztosításra:
Classic Premium
- baleseti halál esetén 2.000.000,- Ft 4.000.000,- Ft
- baleseti állandó, teljes (100 %-os) megrokkanás esetén 2.000.000,- Ft 4.000.000,- Ft
- baleseti állandó, részleges egészségkárosodás esetén a 2.000.000,- Ft-nak 4.000.000,- Ft-nak
az egészségkárosodás foka szerinti hányada.
48. Milyen egészségkárosodási táblázat alapján történik a térítés?
A baleset folytán bekövetkezett megrokkanás vagy állandó egészségkárosodás mértékét - tekintet nélkül a Biztosított
foglalkozására - szervek, illetve végtagok elvesztése esetén az alábbi táblázat szerint kell megállapítani:
Testrészek egészségkárosodása Térítés %-a
- mindkét szem látóképességének elvesztése, mindkét felkar,
alkar vagy kéz elvesztése, egyik kar vagy kéz és comb vagy
lábszár együttes elvesztése (felsõ végtag + alsó végtag csonkolása),
mindkét comb elvesztése 100 %
- mindkét lábszár elvesztése 90 %
- egyik comb elvesztése, egyik felkar elvesztése 80 %
- egyik lábszár elvesztése, egyik alkar elvesztése, beszélõképesség
teljes elvesztése, mindkét fül hallóképességének teljes elvesztése 70 %
- egyik kéz elvesztése (csuklón alul) 65 %
- egyik láb teljes elvesztése (boka alatt) 40 %
- egyik szem látóképességének teljes elvesztése 35 %
- egyik fül hallóképességének teljes elvesztése 25 %
Az egy balesetbõl eredõ állandó részleges egészségkárosodás esetén teljesített összes kifizetés az állandó teljes
megrokkanás esetére megállapított biztosítási összeget nem haladhatja meg.
A baleseti állandó egészségkárosodás mértékét a táblázatban felsorolt szervek, illetve végtagok elvesztése esetén
azonnal, egyébként legkésõbb két évvel a baleset után kell megállapítani. A baleseti sérüléssel közvetlen okozati
összefüggésben lévõ egészségkárosodás fokát az - anatómiai elváltozáshoz társuló funkciókiesés mértékének
megfelelõen a végállapot kialakulását követõen - a Biztosító orvos szakértõje állapítja meg.
A megállapított egészségkárosodás %-os mértéke nem szükségszerûen esik egybe az Országos Orvosszakértõi
Intézet és egyéb e funkciót betöltõ más intézmények határozatában megállapított mértékkel.
49. Mikor mentesül a Biztosító a balesetbiztosítási összeg kifizetése alól?
A Biztosító mentesül a balesetbiztosítási összeg kifizetése alól a jelen szabályzat 12. pontjában leírtakat meghaladóan:
- ha a Biztosított a Kedvezményezett szándékos magatartása következtében vesztette életét.
A balesetet súlyosan gondatlan magatartás által okozottnak akkor kell tekinteni, ha az a Biztosított:
- 0,80%o-os véralkoholszint feletti ittas állapotában vagy kábítószeres befolyásoltsága alatt, azzal közvetlen okozati
összefüggésben következett be,
- érvényes jogosítvány nélküli gépjármûvezetése közben következett be.
  
50. Hogyan történik a kárrendezés
Baleseti halál esetén a kárrendezés az alábbi iratok alapján történik:
- biztosítási kötvény egy példánya,
- halottvizsgálati orvosi bizonyítvány,
- boncolási jegyzõkönyv,
- magyar halotti anyakönyvi kivonat,
- külföldön felvett hivatalos jegyzõkönyv vagy igazolás a baleset és a sérülés megtörténtérõl, körülményeirõl,
- jogerõs öröklési bizonyítvány vagy hagyatéki végzés,
- a Biztosító által rendszeresített kitöltött formanyomtatvány,
- Kiegészítõ Balesetbiztosításnál a közlekedési társaság (busz, vonat, hajó, légi) hivatalos jegyzõkönyve is.
Baleseti egészségkárosodás esetén szükséges iratok:
- biztosítási kötvény egy példánya,
- külföldi orvosi igazolás a kezelésrõl, ellátásról, valamint az összes orvosi dokumentáció,
- a Biztosító által rendszeresített formanyomtatvány,
- Kiegészítõ Balesetbiztosításnál a közlekedési társaság (busz, vonat, hajó, légi) hivatalos jegyzõkönyve is.
VI. POGGYÁSZBIZTOSÍTÁS ÉS ÚTIOKMÁNYOK PÓTLÁSA
51. Mire terjed ki a poggyászbiztosítás?
A biztosítás kiterjed a Biztosított Magyarországról magával vitt útipoggyászának, ruházatának külföldön történt:
- ellopására, elrablására,
- a Biztosítottnak a légitársaság kezelésében lévô poggyászának elvesztésére, megsemmisülésére, amennyiben
a légitársaság a kárt elismerte, kártéritési kötelezettségének eleget tett, de az általa nyújtott kártérités összege nem fedezi a biztositott teljes kárigényét,
- baleseti személyi sérülésbõl eredô rongálódására, megsemmisülésére (a személyi sérülés tényét külföldön, az
ellátó orvossal, intézménnyel igazoltatni kell),
- amennyiben baleseti személyi sérülés történik és a Biztositott megkötötte a kiegészítô sportbaleset és sporteszköz biztosítást - akkor a sportolás során a baleseti személyi sérülés következtében károsodott sportszert és felszerelést
térítjük a módozatok szerinti egyedi értékhatárok figyelembe vételével( egyedi értékhatár feletti tárgyak kizártak ).
Ezek a következô sportszerekre és a hozzátartozó felszerelésekre terjednek ki: búvárruha és felszerelés, szörfruha
és felszerelés, golfütô, teniszütô, síléc, síruha és felszerelése, snowboard deszka, ruha és felszerelése, vitorlás ruha,
lovagló ruha.
- bármilyen okból keletkezett tûz esetén sérülésre, megsemmisülésre -tûzoltói szakvélemény alapján,
- elemi (természeti erôk által okozott ) csapásból eredô sérülésére, megsemmisülésére a káridôponti - avult
- értéken:
Classic Premium Privileg
170.000,- Ft 275.000,- Ft 340.000,- Ft összeghatárig.
Amennyiben a Biztosított a Classic vagy a Prémium díjkedvezményt igénybe vette, a Biztosító a fenti összeghatárok
50 %-ig nyújt fedezetet.
Privileg módozatunknál nem terjed ki az eredeti vásárláskori (újkori) 100.000,- Ft egyedi értéket meghaladó tárgyakra és azok tartozékaira.
A poggyászkárt lopás és rablás esetén az illetékes rendõrségnél vagy más hatóságnál minden esetben haladéktalanul be kell jelenteni, illetve a káresemény körülményeitõl függõen közlekedési szervnél vagy a szállodánál.
Az esemény körülményeirõl jegyzõkönyv felvételét, az esetleges eljárás eredményérõl határozatot kell kérni. A jegyzõkönyvben fel kell sorolni tételesen a károsodást az ellopott poggyász- és ruhaféleségeket, a kárt
összegszerûen is megjelölve.
A gépkocsi lezárt és a beláthatóság ellen védett csomagtartójából történô eltulajdonítás esetén a kártérítési összeg
maximum:
Classic Premium Privileg
85.000,- Ft 137.500,- Ft 170.000,- Ft
Amennyiben a Biztosított a Classic vagy Premium díjkedvezményt igénybe vette, a Biztosító a fenti összeghatárok 50 %-ig nyújt fedezetet.
52. Mely tárgyakra nem terjed ki a biztosítás?
A biztosítás nem terjed ki az alábbi tárgyakra:
- ékszerekre, nemesfémekre, mûvészeti tárgyakra, gyûjteményekre, készpénzre vagy készpénzkímélõ
fizetõeszközökre (pl.: bank- vagy hitelkártya, szolgáltatás igénybevételére jogosító utalvány, síbérlet, stb.) takarékbetétkönyvre,
egyéb értékpapírra, menetjegyre, okmányokra (kivéve: útlevél, jogosítvány, személyi igazolvány,
forgalmi engedély), nemes szõrmére, kerékpárra, továbbá sporteszközökre - kivéve, ha a Biztositott
megkötötte a kiegészítô sportbaleset és sporteszköz biztosítást- (kivéve: ha a baleseti személyi sérülés ténye
orvosilag igazolt), légiutazás alkalmával feladott mûszaki cikkekre- és tartozékaira, illetve munkavégzés céljára
szolgáló eszközökre, speciális sportruházatra (különösen: búvár, szörf, vitorlás és lovagló ruházatra ) valamint:
- Classic módozatnál az eredeti, vásárláskori (újkori) 50.000,- Ft egyedi értéket meghaladó tárgyakra és azok
tartozékaira (ide értve a hangszereket is),
- Prémium módozatnál az eredeti, vásárláskori (újkori) 80.000,- Ft egyedi értéket meghaladó tárgyakra és azok
tartozékaira (hangszereknél az 50.000.- Ft feletti értékûekre),
- Privileg módozatnál az eredeti, vásárláskori (újkori) 100.000,- Ft egyedi értéket meghaladó tárgyakra és azok
tartozékaira (hangszereknél az 50.000.- Ft feletti értékûekre).
- mûszaki cikkek kárrendezéséhez eredeti számla szükséges.
53. Mely esetekre nem terjed ki a biztosítás?
A biztosítás nem terjed ki a jelen szabályzat 13. pontjában leírtakat meghaladóan:
- a poggyász elveszítésére, elhagyására, otthagyására, elejtésére, az õrizetlenül hagyott tárgyak ellopására,
- ha a poggyászt a lezárt gépjármû utasterébõl vagy a ponyvás (nem fémlemezzel borított) utánfutóból tulajdonítják
el,
- ha a lezárt gépjármûben elhelyezett útipoggyászt 22 óra és 06 óra között tulajdonítják el,
- ha gépjármûvel történô utazás során az útipoggyászt a Biztosított nem helyezi el késedelem nélkül '61 szálláshelyen,
- a nem lezárt vagy õrizetlenül hagyott szobából, helyiségbõl bekövetkezett káreseményekre,
- sátorozás vagy kempingezés közben bekövetkezett lopáskárra, ha a sátorozás vagy kempingezés nem az arra
hatóságilag kijelölt területen történik,
- fuvarozó felelõsségbiztosítása vagy más biztosítás által megtérülõ károkra,
- ha a Biztosított, a biztosítási esemény bekövetkezésekor nem az általában elvárható gondossággal járt el,
- ha a Biztosított a káresemény kapcsán valótlan adatokat közöl.

54. Mely esetekben mentesül a Biztosító a poggyászkárok kifizetése alól?
Mentesül a Biztosító a poggyászkárok kifizetése alól a jelen szabályzat 12. pontjában leírt esetekben.
55. Mit térítünk az elveszett vagy ellopott úti okmányok esetén?
A Biztosító megtéríti a Biztosított külföldi utazása során ellopott vagy elveszett útlevél vagy személyazonosító
igazolvány (az Európai Unió országaiban történt káreseményeknél), jogosítvány, valamint a forgalmi engedély jegyzõkönyvvel és eredeti számlával igazolt újrabeszerzési költségeit:
Classic Premium Privileg
max. 8.000,- Ft-ig max.15.000,-Ft-ig a tényleges kiadások mértékéig.
Amennyiben a Biztosított a Classic vagy Prémium díjkedvezményt igénybe vette, a Biztosító a fenti összeghatárok
50 %-ig téríti a költségeket.
Ez a kártérítés a poggyászbiztosítási összeget terheli.
56. Hogyan történik a poggyászkárok rendezése?
A kárigények benyújthatók az QBE ATLASZ Biztosító Zrt. Ügyfélszolgálati Irodáiban vagy postai úton.
A poggyászkárokat a Biztosító Központi Kárrendezési Irodája rendezi (1143 Budapest, Stefánia út 51.; Tel.: (1) 460-1441) az alábbi iratok alapján:
- a kötvény egy példánya,
- névre szóló eredeti rendõrségi jegyzõkönyv, esetleg határozat, a közlekedési társaság részletes jegyzôkönyve,
más hatósági jegyzôkönyv,
- a Biztosító által rendszeresített és kitöltött formanyomtatvány,
- számla, melynek hiányában a Biztosító - a belföldi átlagárak figyelembevételével - határozza meg a kártérítés
összegét,
- a kárigény érvényesítéséhez szükséges egyéb irat,
- mûszaki cikkek esetében a vámszervek igazolásával ellátott „Kiviteli Engedély”, kivéve az Európai Unió országait.
Amennyiben a kárigény érvényesítéséhez esetlegesen szükséges, a Biztosító - eredeti számla alapján - 5.000,- Ft
értékhatárig megtéríti, a Biztosított külföldön felvett jegyzõkönyvének magyarra történt fordítási költségét.
VII. A BIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSA ELEKTRONIKUS ÚTON KÖTÖTT SZERZÔDÉSEK ESETÉBEN
A Biztosító elektronikus úton kötött biztosítási szerzôdések esetében a biztosítási feltételeket elektronikus úton teszi a
Szerződő (Biztosított) számára elérhetôvé. Ennek során a Biztosító az Internet közcélú hálózatán www.qbeatlasz.hu
domain név alatt elérhetô és általa üzemeltetett utazási biztosítási portálon keresztül biztosítja, hogy a Szerződő (Biztosított)
a biztosítási feltételeket folyamatosan elérje, azokhoz bármikor hozzáférjen, azokat akár a saját számítógépének
merevlemezén, akár a Biztosító által számára e célból rendelkezésre bocsátott szabad tárhelyen (a Biztosított ún. Saját
Mappájában) eltárolhassa, és onnan bármikor elôhívhassa. A Szerzôdô (Biztosított) kérésére a Biztosító a biztosítási
feltételeket papíron is rendelkezésre bocsátja.
Biztosítási szerződés
Szerződő partnerünk a
QBE ATLASZ Biztosító Zrt.
Joao
Fotóalbum